Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Tytuł Projektu: Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Partner wiodący: Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie

Partner projektu: Euroregion Spree-Neisse-Bober e.V. w Guben

Cel projektu: wspieranie dalszego rozwoju i pogłębianie współpracy partnerskiej w celu wzmacniania wzajemnego zaufania i pokonywania mentalnych, kulturowych oraz językowych barier.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru wsparcia, niezależnie od wieku, narodowości, płci, orientacji politycznej i religijnej, zainteresowań, stopnia wykształcenia i stanu zdrowia.

Rezultaty: ilość uczestników: 25 625 w tym Polaków 12 812, Niemców 12 813

Okres realizacji: 26.08.2016 – 30.06.2022

Kwota dofinasowania: 8 200 000,00 EUR

Opis projektu: Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Fundusz Małych Projektów (FMP) finansuje przedsięwzięcia realizowane przez lokalne samorządy i organizacje pozarządowe z partnerami z Niemiec. Realizacja FMP przyspiesza niwelowanie istniejących jeszcze zahamowań i uprzedzeń społeczności przygranicznej i prowadzi do tego, że potencjały regionu przygranicznego mogą być w pełni wykorzystywane. Przyczynia się do tego, oprócz ścisłej współpracy partnerów, duża liczba projektów oraz biorących w nich udział mieszkańców obszaru wsparcia. Podczas realizacji polsko – niemieckich przedsięwzięć nawiązywane są trwałe partnerstwa. Wspólne polsko – niemieckie działania realizowane w ramach projektów FMP przyczyniają się do budowania wzajemnego poznania i budowania zaufania pomiędzy narodami.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa na współfinansowanie projektu „Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 375 928,21 Euro