Nasze cele

Przezwyciężanie granic:

 • Likwidacja wzajemnych uprzedzeń i obaw
 • Wspieranie przyjacielskich kontaktów
 • Wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu
 • Budowanie wzajemnego porozumienia i zaufania
 • Wyrównanie i poprawa poziomu życia po obu stronach granicy

Integracja:

 • Integracja wschodu z zachodem
 • Wspieranie kooperacji miast i gmin
 • Transgraniczne planowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych
 • Współtworzenie transgranicznych koncepcji rozwojowych

Nowy duch europejski:

 • Tworzenie trwałych ogniw integracji na byłych granicach
 • Pielęgnowanie odmienności narodowej jako bogactwa Europy
 • Realizacja współpracy transgranicznej jako priorytetowego zadania europejskiego

Położenie

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” po polskiej stronie obejmuje południową i środkową część województwa lubuskiego, w skład której wchodzą powiaty oraz ich gminy: Krośnieński, Nowosolski, Świebodziński, Wschowski, Zielonogórski, Żagański, Żarski, gmina Cybinka i Torzym oraz gmina Zbąszyń, która należy do województwa wielkopolskiego. Po stronie niemieckiej Euroregion obejmuje powiat Sprewa-Nysa oraz miasto Cottbus.

Ukształtowanie powierzchni jest zróżnicowane.  Najwyższe wzniesienie wynosi 227 m n.p.m. (Wzgórza Żarskie), poziom najniższy (dno Odry) - 25 m n.p.m. na krańcach północno-zachodnich.
Główne rzeki to Odra, Nysa Łużycka i Bóbr z dopływami.  Na terenie Euroregionu znajduje się  ponad 200 jezior o powierzchni ponad 1 ha.  Największe jezioro Sławskie ma powierzchnię 854,67 ha

Lasy zajmują ponad 50% powierzchni Euroregionu.

Klimat należy do najcieplejszych na obszarze Polski.  Okres wegetacji roślin wynosi 223 dni w roku.  Roczne opady:  487-706 mm.

Aktualnie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” liczy 55 gmin i 7 powiatów na zasadach członka zwyczajnego oraz Wojewoda Lubuski jako członek wspierający. Niemieckie Stowarzyszenie Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V. skupia 27 członków. Są to zarówno gminy, jak i instytucje gospodarcze oraz społeczne, a także stowarzyszenia, związki, instytucje oświatowe oraz osoby prywatne.

Program działania Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Realizacja wyznaczonego celu ukierunkowana jest na:

 • współdziałanie  z  niemieckimi  podmiotami  działalności  komunalnej i wspólnotami komunalnymi w ramach Euroregionu,
 • harmonizowanie działalności komunalnej w zakresie programowania rozwoju terenów objętych działalnością Euroregionu,
 • działanie na rzecz przyspieszonego rozwoju i wzajemnego dostosowania systemów infrastruktury technicznej i społeczno-usługowej o zasięgu oddziaływania ponadgranicznego,
 • dążenie  do  zwiększania  potencjału  ekonomicznego  Euroregionu  przy zachowaniu zasad i rygorów ekologicznych,
 • tworzenie korzystnych warunków dla ponadgranicznej współpracy różnych podmiotów w dziedzinie kultury,  nauki, oświaty, turystyki  i rekreacji, zdrowia,  opieki  społecznej  oraz  innych  przyjętych  przez  członków Stowarzyszenia,
 • współdziałanie  w  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  katastrof  i  klęsk żywiołowych,
 • integracja ludności całego regionu poprzez tworzenie warunków i sprzyjanie rozwojowi bezpośrednich kontaktów osobistych pomiędzy mieszkańcami sąsiadujących ze sobą krajów,
 • stałe informowanie opinii publicznej po obu stronach o celach, zasadach, programach  i  konkretnych  przedsięwzięciach  w  zakresie  współpracy transgranicznej.

Działalność Euroregionu zmierza do wyeliminowania istniejących przeszkód, takich jak:

 • codzienne problemy graniczne, których zniesienie może się odbyć tylko na  drodze zwiększenia przepustowości granicy dla małego ruchu granicznego,
 • problemy różnic kulturowych, w tym bariery językowej  i  stereotypów  zakorzenionych w świadomości mieszkańców strony polskiej i niemieckiej,
 • problemy środowiska i ochrony krajobrazu wynikające z przestrzennego  zagospodarowania regionu i nakładów inwestycyjnych,
 • problemy transgranicznej współpracy gospodarczej, w tym transfer nowych  technologii oraz obustronna wymiana doświadczeń.

Ukształtowanie   identyfikacji   regionalnej,   regionalnej   świadomości mieszkańców powinno służyć przede wszystkim zwiększeniu wzajemnych kontaktów. Promocja aktywnego kultywowania tradycji wpłynie na utworzenie szczególnej,  emocjonalnej  więzi  z  regionem.  Poprzez realizację wartości integracyjnych dąży się do osiągnięcia jedności Euroregionu. Tworzenie tożsamości regionalnej oraz realizowanie poszczególnych projektów o charakterze transgranicznym ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu dobrosąsiedzkich stosunków na polsko-niemieckim pograniczu.

Wszelkie działania podejmowane przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” prowadzone są w oparciu i zgodnie z założeniami przyjętymi w powyższym programie.

W latach 2005-2006 opracowano nowy "Plan Rozwoju i Działania Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr“ 2007 - 2013. Dokument ten został zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium Euroregionu 09 października 2006 roku w Sprembergu.

Euroregion w liczbach

  Część polska Część niemiecka
Powierzchnia 8 709 km² 1 812 km²
Ludność 654 352 229 221