FMP w perspektywie finansowej 2021-2027

Fundusz Małych Projektów będzie realizowany w dwóch celach szczegółowych:

 • Cel szczegółowy 4.6: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,

 • Cel szczegółowy 6.3: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie W ramach tych celów realizowane będą 4 projekty FMP, w których Euroregion „Sprewa Nysa Bóbr”, Euroregion Spree-Neiße-Bober oraz Euroregion Pro Europa Viadrina - strona polska i niemiecka będą pełnić rolę tzw. jedynego partnera.

 

Nasze stowarzyszenie będzie odpowiedzialne za realizację małych projektów w celu 4.6., natomiast Euroregion Spree-Neiße-Bober będzie odpowiedzialny za realizację FMP w celu 6.3.

 

Tytuł projektu: Realizacja FMP w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr w celu wzmocnienia roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Skrócony tytuł projektu: FMP K + T w ESNB

Wnioskodawca: Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie

Cel projektu - promowanie współpracy w dziedzinie kultury i turystyki jako wkładu w rozwój gospodarczy, partycypację społeczną i innowacje społeczne tak aby:

 • oferty kulturalne i turystyczne były lepiej połączone transgranicznie,

 • transgraniczny dostęp do nich był ułatwiony,

 • zintensyfikować współpracę transgraniczną w dziedzinie sztuki i kultury;

 • wzmocnić świadomość wspólnej kultury i historii.

Wskaźniki produktu:

 • liczba uczestników wspólnych działań transgranicznych (RCO81) - 9000

 • liczba wspólnie zorganizowanych transgranicznych wydarzeń publicznych (RCO115) - 18

 • liczba współpracujących organizacji transgranicznych (RCO87) - 60

Wskaźniki rezultatu:

 • liczba organizacji współpracujących ponad granicami po zakończeniu projektu (RCR84) - 30

Grupy docelowe:

 • mieszkańcy we wspólnym obszarze przygranicznym,

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • organizacje społeczne i instytucje publiczne oraz NGOsy

Okres realizacji: 07.11.2023 – 30.09.2029

Fundusz Małych Projektów: 4.126.168,00 EUR w tym na FMP: 3.300.934,40 EUR, na zarządzanie: 825.233,60 EUR.

Wartość dofinasowania małego projektu: 50.000 EUR

Opis projektu: Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia – Polska 2021-2027 w ramach celu szczegółowego 4.6 tj. wzmocnienia roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Fundusz Małych Projektów finansuje przedsięwzięcia realizowane z partnerami z Niemiec. Wspólne projekty mają poprawiać transgraniczną użyteczność istniejących ofert kulturalnych i turystycznych oraz wspierać tworzenie nowych ofert, które powstają w wyniku transgranicznego powiązania ofert kulturalnych i turystycznych. Ponadto realizowane projekty mają służyć transgranicznej wymianie wiedzy i kompetencji, dalszemu rozwojowi sieci tematycznych oraz tworzeniu sieci podmiotów w dziedzinie kultury i turystyki.

Istnieje możliwość dofinasowania projektów realizowanych przez NGO ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych.