Modernizacja budynku Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr"- euroregionalnego centrum współpracy polsko-niemieckiej w Gubinie.

Siedziba Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" znajduje się w zabytkowym budynku położonym w przygranicznym Gubinie Z uwagi na to, że budynek jest datowany na przełom XIX i XX wieku jego stan techniczny był bardzo zły i wymagał natychmiastowych działań modernizacyjnych. Obiekt jest reprezentacyjny i zarówno w przeszłości, jak i w planach na przyszłość stanowi miejsce współpracy polsko-niemieckiej i spotkań euroregionalnych. W biurze Euroregionu już od 1993 roku oferowana jest stała pomoc w kontaktach polsko-niemieckich, m. in. w rozwoju współpracy polskich gmin, instytucji, organizacji, szkół i firm z partnerami niemieckimi.

Stan techniczny obiektu wymagał podjęcia natychmiastowych prac remontowych. Zagrzybione i pokryte pleśnią ściany, pęknięcia murów i zły stan techniczny tworzyły złe warunki pracy. W związku z tym przystąpiono do realizacji projektu „Modernizacja budynku Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” euroregionalnego centrum współpracy polsko-niemieckiej w Gubinie”, który wpisuje się w priorytet I Wsparcie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie)- Brandenburgia 2007- 2013 w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej".

Projekt zakłada modernizację zabytkowego budynku i obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe, stabilizację i naprawę konstrukcji budynku, wymianę instalacji elektrycznej, oświetleniowej, komputerowej, telefonicznej i wyrównawczej, wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej, wykonanie wykończeniowych robót wewnętrznych i zewnętrznych, remont budynku garażowego. Wyremontowane zostaną także pomieszczenia sutereny oraz pomieszczenia na poddaszu, które będą używane do celów biurowych, archiwizacyjnych i socjalnych.

Realizacja projektu znacząco wpłynie na wzrost rangi Stowarzyszenia i zwiększenie jakości świadczonych przez nie usług. Doprowadzi również do wzrostu zainteresowania gmin, firm i instytucji otoczenia biznesu ofertą stowarzyszenia w zakresie promocji i współpracy transgranicznej i w ten sposób przyczyni się do intensyfikacji kontaktów polsko-niemieckich na pograniczu oraz stworzy szansę mieszkańcom na zwiększenie ilości realizowanych imprez i spotkań o charakterze integracyjnym. Poprawa warunków pracy personelu oraz jakości obsługi wnioskodawców przyczyni się również do podniesienia poziomu i jakości współpracy transgranicznej.

Dokumenty

Zdjęcia