Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
POLSKA (woj. Lubuskie) - BRANDENBURGIA 2007 - 2013

Głównym celem programu jest: „Pokonywać granice: redukcja niedogodności spowodowanych położeniem przygranicznym i wspólny rozwój regionu Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia”.

Cele szczegółowe Programu:

 • Poprawa uwarunkowań infrastrukturalnych oraz stanu środowiska.
 • Rozbudowa powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki.
 • Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i rozbudowa transgranicznej kooperacji.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

 •  podregion gorzowski (w skład którego wchodzą powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko – drezdenecki, sulęciński i miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski),podregion zielonogórski (w skład którego wchodzą powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra);

 • : powiaty: Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße, oraz dwa miasta na prawach powiatu: Frankfurt (Oder), Cottbus.

PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1. Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska

Działanie 1.1: Budowa i poprawa infrastruktury
Możliwe przedmioty wsparcia:
 • rozbudowa transgranicznych połączeń transportowych (drogi, mosty, kolej, szlaki wodne, ścieżki rowerowe), w szczególności tych służących skomunikowaniu z Sieciami Transeuropejskimi, łącznie z projektami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • transgraniczna publiczna komunikacja lokalna (drogowa i kolejowa) i związany z tym rozwój infrastruktury dworcowej w miastach granicznych, uwzględniający wykorzystywanie przyjaznych dla środowiska środków transportu oraz udogodnienia dla rodzin, jak również projekty w zakresie uzgodnień i informacji,

 • wspieranie centrów przeładunkowych obsługujących transgraniczny ruch towarowy (porty, centra ruchu towarowego, centra logistyczne itp.) oraz infrastruktury transportu kombinowanego,

 • wspieranie powstawania połączeń sieci w zakresach energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej na lokalnym poziomie („mały ruch graniczny”),

 • współpraca podmiotów gospodarki komunalnej (woda pitna, ścieki, gospodarka odpadami, systemy energetyczne),

 • wspieranie transgranicznej infrastruktury turystycznej, w szczególności turystyki wodnej i rowerowej, jak również sieci szlaków pieszych i konnych,

 • działania inwestycyjne na rzecz dalszego poszerzania oferty turystycznej i stworzenia nowych atrakcji turystycznych, w szczególności zmierzające do podniesienia jakości istniejącej infrastruktury turystycznej (turystyka rowerowa, wodna, konna i kulturalna, systemy drogowskazów, tablic informacyjnych, itd.),

 • wspieranie transgranicznych projektów z zakresu ochrony zdrowia

 • działania i inwestycje w zakresie transgranicznej efektywnej infrastruktury publicznej w obszarach wypoczynku, kultury, sportu i infrastruktury społecznej,

 • rozbudowa i modernizacja centrów współpracy polsko-niemieckiej,

 • działania na rzecz ochrony i poprawy dziedzictwa kulturowego.
Działanie 1.2: Ochrona i gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków katastrof oraz zapobieganie im
Możliwe przedmioty wsparcia:
 • działania z zakresu transgranicznej infrastruktury technicznej (budowa/rozbudowa/rozbiórka) na obszarach miejskich i wiejskich (m.in. woda, ścieki, energia, telekomunikacja),

 • działania z zakresów poprawy jakości wód, ochrony przyrody, ochrony środowiska, krajobrazu, klimatu, redukcji obciążeń i zagrożeń środowiskowych, jak i działania przygotowujące (m.in. ochrona przeciwpowodziowa na rzekach granicznych w formie wspólnych koncepcji ochrony przeciwpowodziowej, transgraniczne plany emisji spalin),

 • usprawnienie gospodarki odpadami na terenie pogranicza w kontekście transgranicznego, pozytywnego oddziaływania na środowisko w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko,

 • włączenie działań ekologicznych w dziedziny urbanistyki, koncepcji transportowych i planowania przestrzennego,

 • zintegrowany, transgraniczny rozwój dużych obszarów objętych ochroną oraz obszarów fauny, flory i siedlisk za pomocą transgranicznie oddziaływujących projektów,

 • wyposażenie i dalszy rozwój ponadgranicznie działających centrów kształcenia ekologicznego i informacyjnych,

 • zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w ramach wspólnych koncepcji użytkowania,

 • transgraniczne projekty pilotażowe z zakresu poprawy efektywności w wykorzystaniu energii,

 • transgraniczne opracowanie i wdrażanie nowych technologii w dziedzinie materiałowego i energetycznego wykorzystania surowców odnawialnych,

 • uzupełniające inwestycje i działania towarzyszące transgranicznej ochronie przeciwpożarowej, ochronie przed katastrofami oraz nowe inwestycje (na bazie wspólnych koncepcji z poprzedniego okresu wsparcia),

 • inwestycje i działania towarzyszące ochronie i zwalczaniu katastrof na skutek zanieczyszczeń spowodowanych przez awarie lub powodzi na rzekach granicznych,

 • rozwój wspólnych strategii w zakresie ochrony środowiska oraz zarządzania środowiskiem i krajobrazem kulturowym
Działanie 1.3: Rozwój regionalny i planowanie regionalne oraz rozwój między jednostkami samorządu terytorialnego.
Możliwe przedmioty wsparcia:
 • działania na rzecz transgranicznego rozwoju miast bliźniaczych jako modelowe projekty transgranicznego rozwoju miast (wraz z przyjaznym dla środowiska wytyczaniem i zagospodarowywaniem ulic, dróg tranzytowych, ścieżek rowerowych, przyjaznych środowisku i rodzinom otoczenia osiedli mieszkaniowych i infrastruktury turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym oraz rewitalizacja nieużytków o szczególnym znaczeniu dla wspólnego rozwoju),

 • transgraniczna współpraca międzysamorządowa w kontekście zrównoważonego rozwoju przestrzennego (m.in. miasta wraz z ich obszarami „oddziaływania”),

 • utrzymywanie i wspólne korzystanie z dóbr kultury, szczególnie w miastach bliźniaczych,

 • wypracowanie i wdrożenie wspólnych wytycznych i programów dotyczących planowania przestrzennego i zrównoważonego wykorzystania obszarów cennych przyrodniczo (obszary chronione, zintegrowany rozwój obszarów chronionych zgodnie z Naturą 2000),

 • stworzenie transgranicznej struktury geo-danych,

 • wspólne strategie, koncepcje, opracowania dotyczące rozwoju regionalnego,

 • transgraniczne projekty naukowe i imprezy dotyczące następujących tematów: planowanie przestrzenne na poziomie wojewódzkim/krajowym i regionalnym, urbanistyka.

Priorytet 2. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki

Działanie 2.1: Działania wpierające gospodarkę
Możliwe przedmioty wsparcia:
 • wspieranie MŚP przy transgranicznym wprowadzaniu produktów, 

 • wspieranie MŚP w zakresie transgranicznych inwestycji innowacyjnych,

 • rozwój i wspieranie polsko-niemieckich kooperacji i sieci współpracy przedsiębiorstw (np. giełdy współpracy i konferencje branżowe, w szczególności w ramach tworzenia klastrów regionalnych i branżowych; pomoc przy nawiązywaniu kontaktów; tworzenie transgranicznych baz danych o podmiotach gospodarczych),

 • wspieranie podejmowania działalności gospodarczej zorientowanej transgranicznie,

 • wspieranie polsko-niemieckiej kooperacji przedsiębiorstw w zdobywaniu nowych rynków oraz we wspólnym zdobywaniu rynków w krajach trzecich (np. uczestnictwo w targach, coaching, usługi tłumaczeniowe),

 • transgraniczna ochrona konsumentów,

 • promocja innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

 • działania na rzecz tworzenia transgranicznej sieci współpracy mediów i branży IT,

 • działania na rzecz wdrożenia transgranicznych platform internetowych, baz danych i e-commerce,

 • transgraniczne projekty i imprezy naukowe.
Działanie 2.2: Regionalny i lokalny marketing
Możliwe przedmioty wsparcia:
 • transgraniczny marketing i promocja obszarów aktywności gospodarczej na pograniczu polsko-niemieckim,

 • działania na rzecz zrównoważonego rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego zorientowane w szczególności na rozwój kompetencji w dziedzinie transgranicznego zarządzania,

 • działania na rzecz transgranicznego marketingu i promocji ośrodków gospodarczych i turystyki.
Działanie 2.3: Wpieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R
Możliwe przedmioty wsparcia:
 • wspieranie kooperacji i sieci współpracy instytucji naukowych, badawczych i technologicznych na rzecz poprawy dostępu do wiedzy naukowej i transferu technologii w celu podwyższenia siły innowacyjnej regionu, 

 • poprawa transgranicznej współpracy między MŚP i instytucjami naukowymi na rzecz wzmocnienia potencjału wspólnego regionu przygranicznego w zakresie innowacji,

 • budowa transgranicznego systemu wspierania innowacji i transferu technologii.

Priorytet 3. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji

Działanie 3.1: Wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia
Możliwe przedmioty wsparcia:
 • opracowywanie i próbna realizacja transgranicznych programów nauczania, 

 • wspieranie modelowych projektów z zakresu praktycznej nauki zawodu we współpracy z instytucjami polskimi i niemieckimi, przede wszystkim w zakresie turystyki, usług, ratownictwa i ochrony zdrowia, opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi, środowiska, innowacyjnych technologii,

 • nawiązywanie i rozwój współpracy w zakresie edukacji,

 • opracowywanie i wykorzystywanie modułów dotyczących kompetencji międzykulturowych jako integralnej części nauki i doskonalenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckiego przygranicza,

 • adekwatne do potrzeb szkolenia kadry kierowniczej i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście działań gospodarczych w kraju Partnera,

 • kształcenie językowe (język niemiecki/polski/angielski), 

 • transgraniczna wymiana uczniów, studentów i praktykantów,

 • wspieranie transgranicznych e-Learning i e-Business,

 • współpraca i szkolenia w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej (np. osoby niepełnosprawne),

 • intensyfikacja transgranicznego transferu wiedzy poprzez uzyskiwanie kwalifikacji.
Działanie 3.2: Współpraca i spotkania (FMP i projekty sieciowe)
Możliwe przedmioty wsparcia:

 • wspieranie współpracy sąsiedzkiej jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych i prywatnych podmiotów kultury, stowarzyszeń i instytucji w celu kształtowania transgranicznych stosunków sąsiedzkich, względnie spójności społecznej,

 • wspólne kulturalne, społeczne, sportowe i uczniowskie projekty oraz imprezy dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Priorytet 4. Pomoc Techniczna

Działanie 4.1: Przygotowanie, realizacja, monitoring, ocena i kontrola interwencji
Możliwe przedmioty wsparcia:
 • przygotowanie interwencji (dokumenty programowe, wsparcie i doradztwo),

 • wspieranie regionalnych i lokalnych podmiotów przy wdrażaniu interwencji,

 • monitoring i ewaluacja,

 • kontrola jak również projekty rozwijające system kontroli,

 • wydatki na przygotowanie i organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego,

 • uzgodnienia partnerów regionalnych w kwestii obszarów rozwoju regionalnego, odpowiednio do uzgodnionych zakresów działania jak i projektów aktualizujących regionalne strategie i dokumenty planistyczne.
Działanie 4.2: Działania uzupełniające Pomoc Techniczną
Możliwe przedmioty wsparcia:
 • zakup, instalacja, dalszy rozwój i konserwacja systemów IT służących administracji, monitorowaniu i ocenie wspieranych działań

 • przygotowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych, 

 • zewnętrzne projekty ewaluacyjne w tym rozwijanie metod oceny i wskaźników,

 • przeprowadzenie analiz i studiów, w tym o charakterze ogólnym, które odnoszą się do obszaru działania Programu oraz do obszaru wsparcia,

 • przeprowadzenie i wspieranie akcji, przyczyniających się do osiągnięcia celów horyzontalnych zrównoważonego rozwoju i zrównania szans kobiet i mężczyzn.

BUDŻET PROGRAMU

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Środki EFRR alokowane przez Polskę na Program w latach 2007-2013 wynoszą 50,1 mln EUR.


Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki EFRR są przekazywane w postaci refundacji.

POTENCJALNI BENEFICJENCI

Beneficjentami Programu są:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
 • jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone w celu zapewnienia usług publicznych,
 • instytucje edukacyjne i kulturalne, 
 • uczelnie wyższe
 • organizacje pozarządowe non profit,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • instytucje otoczenia biznesu.

KONTAKT

Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

Iwona Brol
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
Zespół ds. Programu Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Tel +48 68 456 54 05
Faks. +48 68 456 52 94
e-mail: sylwia.pedzinska@mrr.gov.pl

Instytucja Koordynująca (Ministerstwo Gospodarki Kraku Związkowego Brandenburgia):

Gisela Mehlmann
Ministerstwo Gospodarki Kraju Związkowego Brandenburgia
Referat 11
Heinrich-Mann-Allee 107
14471 Poczdam
Tel. +49 (331) 866 0000
Faks +49 (331) 866 1743
e-mail: gisela.mehlmann@mw.brandenburg.de

Wspólny Sekretariat Techniczny

ul. Bohaterów Westerplatte 23,
65-078 Zielona Góra
Tel./Faks + 48 68 322 10 51

Sylwia Pędzińska
Kierownik WST

e-mail: sylwia.pendzinska@cpe.gov.pl
Tel.: 068 325 65 62

Agnieszka Chmielewska
e-mail: achmielewska@plbb.eu
Tel.: 068 325 65 61
Fax: 068 322 10 51

Waldemar Tomaszek
e-mail: wtomaszek@plbb.eu
Tel.: 068 325 65 62
Fax: 068 322 10 51

Anna Wasylków
e-mail: awasylkow@plbb.eu
Tel.: 068 325 65 61
Fax: 068 322 10 51

Maria Czerkowska-Borek
e-mail: mczarkowska@plbb.eu
Tel.: 068 325 65 61
Fax: 068 322 10 51

Instytucja Kontroli I Stopnia (dla polskich beneficjentów):

Anna Sabina Ren
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. +48 (095) 711 52 45;
Faks +48 (095) 711 53 01;
e-mail: biuroie@uwoj.gorzow.pl