DIALOG

Tytuł Projektu: DIALOG 2.0

Partner wiodący: Mittlere Oder e.V. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Partner projektu: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa – Nysa – Bóbr”, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, Euroregion Spree – Neiße Bober” e.V.

Cel projektu: ukierunkowanie platformy DIALOGu, umożliwiające poprawę współpracy instytucji i obywateli na obszarze wsparcia z następującymi celami podporządkowanymi:

- poprawa stanu wiedzy/kompetencji obywateli i multiplikatorów w instytucjach działających transgranicznie we wszystkich obszarach społecznych,

- niwelowanie barier, wykorzystywanie potencjałów współpracy transgranicznej, stwierdzonych w obszarach EDUKACJA i ZDROWIE.

Grupa docelowa: bezpośrednio – liderzy współpracy transgranicznej działający m.in. w administracji publicznej, szkołach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach non-profit. Pośrednio – polscy i niemieccy mieszkańcy całego obszaru wsparcia.

Rezultaty:

 • zaangażowane w projekt instytucje transgraniczne, multiplikatorzy: 200
 • sprawozdania grup roboczych: 2
 • warsztaty, konferencje, wyjazdy, szkolenia: 41
 • publikacja fachowa: 2
 • kursy językowe: 24

Okres realizacji: 1.08.2020 – 30.06.2022

Kwota dofinasowania: 999.300,44 Euro

Główne założenia:

W ramach projektu równolegle działania odbywały będą się w następujących obszarach działań:

 1. Komunikacja bez Granic

  Zostały zaplanowane następujące działania:

  - kursy językowe (j. polski i niemiecki) dla przedstawicieli i wolontariuszy działających w instytucjach transgranicznych, dla pracowników euroregionów,

  - warsztaty tematyczne na temat: bezpieczeństwa granicznego, porównanie struktur przedsiębiorstw komunalnych, poprawa kompetencji interkulturowych,

  - wizyty studyjne w europejskich obszarach granicznych (zapoznanie się ze strukturami administracyjnymi, różnicami kulturowymi, projektami dobrych praktyk)

  - stworzenie publikacji z wskazówkami dla PL i DE instytucji i obywateli,

 2. Działanie bez Granic

  ZDROWIE - działania Grupy Zdrowie obejmowały będą:

  - posiedzenia i warsztaty eksperckie,

  - przeprowadzenie tematycznych konferencji

  - wizyty studyjne do obszarów granicznych EU (zapoznanie się z projektem dobrych praktyk w tematyce ochrony zdrowia),

  - dwujęzyczna ulotka z informacjami o wsparciu medycznym na pograniczu,

  - raport końcowy (studium projektowe część II).

  EDUKACJA – działania Grupy Edukacja obejmowały będą:

  - portret szkoły w geoportalu (D, PL, EN),

  - warsztaty eksperckie,

  - wizyty studyjne do innych europejskich obszarów granicznych,

  - pogłębienie założeń dla grupy docelowej przedszkole/szkoła w ramach studium wykonalności,

  - raport końcowy i konferencja.

  EDUKACJA DLA ZDROWIA – ten obszar działań skierowany do dzieci. Działania w tym obszarze obejmowały będą warsztaty zdrowego odżywiania i akcje m.in. pełnowartościowe drugie śniadanie dla polskich i niemieckich uczniów w wybranych szkołach podstawowych.Tytuł Projektu:DIALOG

Partner wiodący: Mittlere Oder e.V. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Partner projektu: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa – Nysa – Bóbr”, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, Euroregion Spree – Neiße Bober” e.V.

Cel projektu: transgraniczny DIALOG pomiędzy instytucjami oraz organizacjami współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu brandenbursko-lubuskim, jak również kwalifikowanie oraz uwrażliwienie i dokształcanie osób z Polski i Niemiec, zajmujących się w swoich instytucjach na co dzień współpracą i tematyką transgraniczną.

Grupa docelowa: bezpośrednio – liderzy współpracy transgranicznej działający m.in. w administracji publicznej, szkołach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach non-profit. Pośrednio – polscy i niemieccy mieszkańcy całego obszaru wsparcia.

Rezultaty:

 • liczba współpracujących instytucji: 76
 • utworzenie tematycznych grup roboczych: 2
 • ilość organizowanych kursów językowych: 22
 • posiedzenia grup roboczych, posiedzenia grupy projektowej, konferencje tematyczne, warsztaty, treningi interkulturowe, seminaria: 76
 • uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych: 32

Okres realizacji: 01.03.2017- 31.07.2020

Kwota dofinasowania: 1.095.222,47 EUR

Główne założenia:

Projekt składa się z 3 filarów merytorycznych, w ramach których działania realizowane będą równolegle i w uzgodnieniu przez wszystkich partnerów projektu przez cały okres jego realizacji:

 1. KOMUNIKACJA BEZ GRANIC:

  W ramach tego filaru realizowane będą działania mające na celu polepszenie wzajemnego zrozumienia się oraz poprawę lepszej znajomości funkcjonowania odpowiednich instytucji i organizacji po drugiej stronie granicy z uwzględnieniem ich zadań oraz zakresu kompetencji. Przewidziane ku temu działania to warsztaty i treningi interkulturowe oraz seminaria przybliżające kompetencje i sposoby funkcjonowania instytucji w kraju sąsiada. Przeprowadzone zostaną również działania mające wspomagać bądź umożliwić prowadzenie bezpośredniej komunikacji pomiędzy współpracującymi podmiotami z Lubuskiego i Brandenburgii. W tym celu przewidziane są kursy i szkolenia językowe o różnym poziomie trudności.

 2. DZIAŁANIE BEZ GRANIC

  Równolegle do działań pierwszego filaru prowadzone będą działania, mające na celu analizę i rozwiązania konkretnych obszarów działania pogranicza lubusko – brandenburskiego. W ramach tego filaru partnerzy projektu zajmą się dwoma tematami:

  1. KSZTAŁCENIE + KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

  2. OCHRONA ZDROWIA – Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”

   Każdy z tematów będzie przedmiotem prac jednej z dwóch Grup Roboczych i zostanie w niej szczegółowo opracowany z aktywnym włączeniem ekspertów oraz nieformalnych partnerów kooperujących. W ramach przeprowadzonych prac należy określić status quo, skonkretyzować założenia, działania oraz wyciągnąć wnioski dla współpracy strukturalnej i intytucjonalnej dla całego obszaru projektu. Przewidziane w tym filarze działania to: regularne posiedzenie Grup Roboczych, regularne posiedzenie Grupy Projektowej w celu wymiany informacji i uzgadniania wspólnych działań w ramach projektu, cykl warsztatów tematycznych, wizyty studyjne, prezentacja rezultatów.

 3. PROMOCJA BEZ GRANIC

  W ramach tego filaru realizowane będą wspólne działania promujące projekt i jego rezultaty oraz mające na celu poprawę znajomości i wiedzy o obszarze wsparcia np. : informacje o projektach na stronach internetowych partnerów, kalendarz imprez Euroregionów, rozmaite materiały promocyjne, promocja w mediach, współdziałanie przy innych działaniach promocyjnych, udział w wydarzeniach promocyjno – informacyjnych po obu stronach granicy w celu przedstawienia i promocji efektów projektu.