DIALOG

Tytuł Projektu:DIALOG

Partner wiodący: Mittlere Oder e.V. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Partner projektu: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa – Nysa – Bóbr”, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, Euroregion Spree – Neiße Bober” e.V.

Cel projektu: transgraniczny DIALOG pomiędzy instytucjami oraz organizacjami współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu brandenbursko-lubuskim, jak również kwalifikowanie oraz uwrażliwienie i dokształcanie osób z Polski i Niemiec, zajmujących się w swoich instytucjach na co dzień współpracą i tematyką transgraniczną.

Grupa docelowa: bezpośrednio – liderzy współpracy transgranicznej działający m.in. w administracji publicznej, szkołach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach non-profit. Pośrednio – polscy i niemieccy mieszkańcy całego obszaru wsparcia.

Rezultaty:

 • liczba współpracujących instytucji: 76
 • utworzenie tematycznych grup roboczych: 2
 • ilość organizowanych kursów językowych: 22
 • posiedzenia grup roboczych, posiedzenia grupy projektowej, konferencje tematyczne, warsztaty, treningi interkulturowe, seminaria: 76
 • uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych: 32

Okres realizacji: 01.03.2017– 28.02.2020

Kwota dofinasowania: 1.095.222,47 EUR

Główne założenia:

Projekt składa się z 3 filarów merytorycznych, w ramach których działania realizowane będą równolegle i w uzgodnieniu przez wszystkich partnerów projektu przez cały okres jego realizacji:

 1. KOMUNIKACJA BEZ GRANIC:

  W ramach tego filaru realizowane będą działania mające na celu polepszenie wzajemnego zrozumienia się oraz poprawę lepszej znajomości funkcjonowania odpowiednich instytucji i organizacji po drugiej stronie granicy z uwzględnieniem ich zadań oraz zakresu kompetencji. Przewidziane ku temu działania to warsztaty i treningi interkulturowe oraz seminaria przybliżające kompetencje i sposoby funkcjonowania instytucji w kraju sąsiada. Przeprowadzone zostaną również działania mające wspomagać bądź umożliwić prowadzenie bezpośredniej komunikacji pomiędzy współpracującymi podmiotami z Lubuskiego i Brandenburgii. W tym celu przewidziane są kursy i szkolenia językowe o różnym poziomie trudności.

 2. DZIAŁANIE BEZ GRANIC

  Równolegle do działań pierwszego filaru prowadzone będą działania, mające na celu analizę i rozwiązania konkretnych obszarów działania pogranicza lubusko – brandenburskiego. W ramach tego filaru partnerzy projektu zajmą się dwoma tematami:

  1. KSZTAŁCENIE + KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

  2. OCHRONA ZDROWIA – Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”

   Każdy z tematów będzie przedmiotem prac jednej z dwóch Grup Roboczych i zostanie w niej szczegółowo opracowany z aktywnym włączeniem ekspertów oraz nieformalnych partnerów kooperujących. W ramach przeprowadzonych prac należy określić status quo, skonkretyzować założenia, działania oraz wyciągnąć wnioski dla współpracy strukturalnej i intytucjonalnej dla całego obszaru projektu. Przewidziane w tym filarze działania to: regularne posiedzenie Grup Roboczych, regularne posiedzenie Grupy Projektowej w celu wymiany informacji i uzgadniania wspólnych działań w ramach projektu, cykl warsztatów tematycznych, wizyty studyjne, prezentacja rezultatów.

 3. PROMOCJA BEZ GRANIC

  W ramach tego filaru realizowane będą wspólne działania promujące projekt i jego rezultaty oraz mające na celu poprawę znajomości i wiedzy o obszarze wsparcia np. : informacje o projektach na stronach internetowych partnerów, kalendarz imprez Euroregionów, rozmaite materiały promocyjne, promocja w mediach, współdziałanie przy innych działaniach promocyjnych, udział w wydarzeniach promocyjno – informacyjnych po obu stronach granicy w celu przedstawienia i promocji efektów projektu.