Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
POLSKA - SAKSONIA 2007 - 2013

Głównym celem programu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju polsko-saksońskiego obszaru wsparcia w celu wzmocnienia jego spójności gospodarczej i społecznej.

Będzie on realizowany za pomocą dwóch celów strategicznych:

 • Zapewnienie konkurencyjności obszaru wsparcia poprzez wyrównywanie warunków ramowych dla likwidowania nierówności gospodarczych i strukturalnych,
 • Utożsamianie się mieszkańców z obszarem wsparcia dzięki wzmocnieniu współpracy

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

Obszar wsparcia programu obejmuje:

po stronie polskiej:

 • : podregion jeleniogórsko-wałbrzyski tj. powiaty: bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jeleniogórski, kamiennogórski, jaworski, wałbrzyski, świdnicki, ząbkowicki, kłodzki, dzierżoniowski, strzeliński oraz miasto na prawach powiatu Jelenia Góra;
 • : podregion zielonogórski tj. powiaty: żarski, żagański, krośnieński, zielonogórski, nowosolski, wschowski, świebodziński oraz miasto Zielona Góra;

po stronie niemieckiej:

 • Powiat Görlitz (w którego skład wchodzą dawne powiaty: Niederschlesischer Oberlausitzkreis i Löbau-Zittau, jak również dawne miasto na prawach powiatu Görlitz)

Obszar wsparcia zgodnie z regułą 20% (dotyczy jedynie Wolnego Kraju Związkowego Saksonia) Powiat Bautzen (w skład którego wchodzą dawne powiaty: Kamenz i Bautzen, jak również dawne miasto na prawach powiatu Hoyerswerda)

W celu zagwarantowania pełnego efektu transgranicznego dla realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych (infrastruktura drogowa i ochrona środowiska) obszar wsparcia w części polskiej obejmuje:

 • .: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jeleniogórski oraz miasto na prawach powiatu Jelenia Góra,
 • żarski i żagański;

Obszar wsparcia w części saksońskiej w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych jest taki sam jak w przypadku całego programu.

OSIE PRIORYTETOWE PROGRAMU

Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny

Dziedzina wsparcia 1.1. Gospodarka i nauka
Dziedzina wsparcia 1.2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa
Dziedzina wsparcia 1.4. Środowisko naturalne
Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne

Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna

Dziedzina wsparcia 2.1. Kształcenie i szkolenie
Dziedzina wsparcia 2.2. Kultura i sztuka
Dziedzina wsparcia 2.3. Infrastruktura społeczna
Dziedzina wsparcia 2.4. Bezpieczeństwo publiczne
Dziedzina wsparcia 2.5. Rozwój współpracy partnerskiej
Dziedzina wsparcia 2.6. Fundusz Małych Projektów

Oś priorytetowa 3. Pomoc Techniczna

BUDŻET PROGRAMU

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Środki EFRR alokowane przez Polskę na Program w latach 2007-2013 wynoszą 70,06 mln EUR.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW:

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki EFRR są przekazywane w postaci refundacji.

POTENCJALNI BENEFICJENCI:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne,
 • organy administracji rządowej,
 • parki narodowe i krajobrazowe/podmioty zarządzające obszarami chronionymi, Państwowe Gospodarstwa Leśne, Lasy Państwowe wraz z jednostkami organizacyjnymi,
 • placówki naukowe,
 • instytucje kultury,
 • szkoły wyższe i inne publiczne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,
 • szkoły i placówki oświatowe,
 • jednostki systemu ratownictwa medycznego,
 • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych,
 • organizacje pozarządowe non profit,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu/instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa łącznie z przedsiębiorstwami o profilu gospodarki wiejskiej i leśnej,
 • euroregiony.

KONTAKT

Instytucja Zarządzająca:

Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Referat 36
Wilhelm-Buck-Straße 2
D-01097 Dresden
Telefon:+ 49-(0)351/564 8360
Telefax: + 49-(0)351/564 8306
www.smwa.sachsen.de

Koordynator programu w Polsce:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Współpracy Terytorialnej
W ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informacji na temat programu udzielają:

Joanna Boćkowska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Telefon: +48 22 501 51 68
Faks: +48 22 501 51 56
e-mail: Joanna.Bockowska@mrr.gov.pl

Tomasz Kołodziejczak
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-154 Wrocław
Tel +48 71 340 65 59
Faks. +48 71 344 64 11
e-mail: Tomasz.Kolodziejczak@mrr.gov.pl, wrr.wroc@mrr.gov.pl 

Wspólny Sekretariat Techniczny
przy Saksońskim Banku Odbudowy - Banku Wsparcia (SAB):

Pirnaische Straße 9
D-01069 Dresden
Strona internetowa o programie: http://www.sn-pl.eu/

W ramach WST informacji na temat programu udzielają polscy pracownicy:

Elżbieta Kasianik
Telefon:+ 49-(0)351/4910 3958
Telefax:+ 49-(0)351/4910 3970
e-mail: elzbieta.kasianik@sab.sachsen.de

Anna Budzanowska

Telefon:+ 49-(0)351/4910 3959
Telefax:+ 49-(0)351/4910 397
e-mail: anna.budzanowska@sab.sachsen.de