Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB

Tytuł Projektu: Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB

Partner wiodący: Euroregion Spree-Neisse-Bober e.V.

Partner projektu: Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie

Cel projektu: stworzenie lepszych warunków ramowych do rozwoju istniejących i inicjowania nowych partnerstw dostosowanych do zróżnicowanych kooperacji prowadzonych w euroregionie za pomocą intensywnego, strategicznego doradztwa oraz dedykowanego wsparcia.

Grupa docelowa: potencjalni partnerzy z terenu Euroregionu chcacy nawiązać transgraniczne partnerstwa lub stworzyć nową konstelację w ramach istniejącej współpracy

Rezultaty:

  • liczba współpracujących instytucji: 87
  • giełdy partnerskie: 2
  • raport “Ewaluacja potencjałów i ograniczeń transgranicznych kooperacji”: 1
  • baza danych partnerów: 1
  • warsztaty dla nowych partnerow, narady i konsultacje: 62

Okres realizacji: 01.03.2017– 01.12.2019

Kwota dofinasowania: 219.679,92 EUR

Główne założenia:

  • Analiza dotychczasowych kontaktów transgranicznych pomiędzy instytucjami.
  • Sporządzenie prostej w obsłudze bazy danych służącej  poszukiwaniu partnera.
  • Przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, giełd partnerskich dla zainteresowanych podmiotów.
  • Realizacja szeroko pojętej promocji dla zróżnicowanej grupy odbiorców/ instytucji.
  • Przygotowanie podsumowania „Potencjały i ograniczenia transgranicznych kooperacji”.