Inne aktywności

Ścieżki rowerowe w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr"

Geneza

1994

Narodził się pomysł powstania ścieżek rowerowych na terenie gmin Euroregionu

1996

Opracowano koncepcję ścieżki południowej biegnącej przez 18 gmin. 

Podpisano porozumienia między gminami o współdziałaniu w realizacji ścieżek.

Opracowano i złożono wniosek do programu Phare CBC

1996

Przyznano dofinansowanie na projekt w wysokości 250 000 EUR

1997

Złożono wniosek 5 gmin na realizację ścieżek rowerowych na terenie  Zielonej Góry, Żar, Babimostu, Kargowej, Tuplic.

1998

Uruchomiono procedury finansowe we Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej na Phare ‘96 dla dwóch gmin: Gubina i Nowogrodu Bobrzańskiego. Gminy te miały pełną dokumentację oraz zapewniony w budżecie wkład własny. Pozostałe gminy nie były gotowe do realizacji zadania.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg.

Przyznano dotacje na 5 ścieżek w wysokości 500 000 EUR

1999

Przedsiębiorstwo „Kontrakt” z Krosna Odrzańskiego rozpoczęło realizację projektu. 

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na 5 ścieżek.

2000

Oddano do użytku ścieżki w Gubinie i Nowogrodzie Bobrzańskim.

Wystąpiono o dodatkowe dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację ścieżek w 5 gminach.

Otrzymano decyzję o przyznaniu 350 000 zł.

Firma „Tramad” z Zielonej Góry przystąpiła do realizacji 5 ścieżek.

2002

Opracowanie - „Koncepcja urbanistyczna w zakresie wytyczenia szlaków rowerowych w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”

2009

Opracowanie - „Aktualizacja koncepcji urbanistycznej wytyczenia szlaków rowerowych w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Realizacja

Projekt „Ścieżek rowerowych” był realizowany w dwóch etapach. Pierwszy, wcześniejszy obejmujący swym zakresem dwie gminy: miasto Gubin i Nowogród Bobrzański został już zakończony. Inwestorem zastępczym było miasto Gubin. Wartość dofinansowania dla tego projektu wynosi 250 tys EUR.  

Jest to pierwsza ścieżka rowerowa wykonana w ramach projektów Euroregionu. W Gubinie jej długość wynosi około 2 km i jest to ścieżka dwustronna w obszarze miejskim na ulicy Kaliskiej, w Nowogrodzie jej długość wynosi 15 km, częściowo przebiega ona przez miasto, a pozostała część przebiega przez piękne obszary leśne do granic z sąsiednimi gminami Jasień i Brzeźnica.

Druga ścieżka obejmująca swym zasięgiem pięć gmin: miasto Zieloną Górę, miasto Żary, Babimost, Kargową oraz Tuplice otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys. EUR z funduszu Phare CBC oraz  350 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Inwestorem zastępczym dla tego projektu jest miasto Zielona Góra. W grudniu 1999 r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę. Prowadzono prace w następujących miejscowościach: 

Zielona Góra 6,632 km
Żary 2,705 km
Babimost 1,890 km
Kargowa 1,605 km
Tuplice 1,400 km
razem 14,342 km

Przewidziano zakończenie robót w terminie tj. do 31 maja 2001 r.

 

Mapa realizowanych odcinków ścieżek rowerowych.

 

Rok 2009: Aktualizacja Koncepcji ścieżek rowerowych w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr"

Zgodnie z inicjatywą podjętą podczas XXX Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr”, która odbyła się w maju 2008 roku w Sulechowie dot. konieczności aktualizacji "Koncepcji ścieżek rowerowych w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”", Konwent Euroregionu podczas swojego posiedzenia podjął decyzję o zwróceniu się do wszystkich członkowskich gmin z prośbą o pomoc w aktualizacji danych dot. istniejących i planowanych szlaków turystyczno - rowerowych.

W listopadzie 2009 roku została opracowana „Aktualizacja koncepcji urbanistycznej wytyczenia szlaków rowerowych w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Eurolas

Projekt EUROLAS ma na celu ochronę i zapobieganie pożarom lasów znajdujących się na terenie Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr”. Komponent finansowy programu Phare CBC jest niezbędny do realizacji projektu, który obejmuje:

 • uzupełnienie sieci dostrzegalni pożarowych na terenach przygranicznych,
 • uzupełnienie sieci łączności radiotelefonicznej Lasów Państwowych i Straży Pożarnej na terenach przygranicznych,
 • zapewnienie wody do gaszenia pożarów lasu na terenach leśnych pozbawionych naturalnych zasobów wodnych - zbiorniki sztuczne,
 • uzupełnienie stacjonarnej sieci zbiorników wody do gaszenia pożarów lasu zbiornikami na pojazdach,
 • rozbudowę istniejących parkingów leśnych,
 • budowa i utrzymanie dwujęzycznych tablic informacyjno-ostrzegawczych,

W 1996 roku „Eurolas” otrzymał dofinansowanie w wysokości 300 tys. EURO. Z pieniędzy tych wykonano:

 • 3 dostrzegalnie o konstrukcji stalowej w miejscowościach: Strzegów-Nadleśnictwo Gubin, Brożek-Nadleśnictwo Lubsko, Łomnica-Nadleśnictwo Wolsztyn (na ww. zaangażowano 80% środków z funduszu PHARE CBC oraz 20% środków własnych)
 • wieżę pożarowo-widokową w miejscowości Jeziory Wysokie w Nadleśnictwie Lubsko, na którą z funduszu PHARE CBC pochodziła 1/3 środków finansowych, 1/3 to środki własne Lasów Państwowych, natomiast 1/3 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 1999 roku z funduszu Phare CBC na projekt przeznaczono 500 tys. EURO.

Przewidziano wybudowanie 14 nowych dostrzegalni pożarowych o konstrukcji stalowej, które w 30% zostaną sfinansowane przez Lasy Państwowe i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Związek projektu z innymi programami

Urząd Gospodarki Leśnej w Peitz i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze opracowali projekt kompleksowy dla całego terenu obszaru leśnego Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr”. Projekt po polskiej stronie jest ściśle zsynchronizowany z programem po stronie niemieckiej. Podpisano porozumienie w sprawie współdziałania w realizacji projektu EUROLAS pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr”, Urzędem Wojewódzkim w Zielonej Górze, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt po stronie polskiej będzie wspierany przez Phare CBC, Samorządy Lokalne, Nadleśnictwa oraz Straż Pożarną, natomiast po stronie niemieckiej zgłoszony zostanie do finansowania z programu Interreg II. Projekt jest w ścisłym związku z projektem ponadgranicznej ochrony środowiska w zakresie zwalczania i usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych na terenie Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Wpływ na społeczność lokalną - wpływ transgraniczny

Projekt ogólny EUROLAS ma z założenia koncepcyjnego transgraniczny charakter. Obydwa projekty składowe po stronie polskiej i niemieckiej związane są ze sobą pod względem merytorycznym. Fachowa współpraca stanowi podstawowy element tego przedsięwzięcia. W celu pilotowania projektu utworzona zostanie wspólna polsko-niemiecka komisja. Część składowa niniejszego projektu, a zatem zapobieganie pożarom, ich kontrola i zwalczanie realizowana jest w sposób transgraniczny pod względem organizacyjnym i merytorycznym przez Amt für Forstwirtschaft Peitz i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Doświadczenia w zakresie gospodarki leśnej wykorzystywane będą po obu stronach granicy. Miedzy polskimi i niemieckimi nadleśnictwami dokonywać się będzie transgraniczna wymiana doświadczeń w jej praktycznym znaczeniu. Zadanie VII projektu obejmuje m.in. wymianę informacji dot. ochrony lasów.

Realizowana tu będzie po raz pierwszy transgraniczna informacja łącznie z konsultacją dot. zwalczania szkodników leśnych. Jej wyniki oraz przewidywane rozprzestrzenianie się szkodników będą oceniane i na ich podstawie stawiane będą prognozy. Przy pomocy tego projektu zamierza się dokonać próby wspólnego ograniczenia rozprzestrzeniania się określonych szkodników. Zadanie V obejmuje działania zmierzające do zapoznania ludności po obu stronach granicy z przepisami dot. ochrony lasów.

Udział władz lokalnych / regionalnych

 • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr”
 • Samorządy Lokalne
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Główne cele przedsięwzięcia.

Głównymi celami przedsięwzięcia jest:

Rozbudowa infrastruktury do wykrywania pożarów, organizacji akcji ratowniczo-gaśniczych, ograniczenia strat w obiektach przyrody, kosztów likwidacji skutków i zwiększenia działań profilaktyki przeciwpożarowej. Poprawa warunków ekologicznych w pasie przygranicznym.

Wyszczególnienie ilościowych efektów

Realizacja przedsięwzięcia EUROLAS oprócz ewidentnych proekologicznych efektów umożliwi:

a)     skrócenie czasu swobodnego rozwoju pożarów leśnych do 20 min. (co stanowi zmniejszenie czasu rozpoczęcia skutecznych działań akcji gaśniczej o ok. 50%)

b)     ograniczenie ilości pożarów poprzez edukację społeczeństwa

c)      zwiększenie bazy turystycznej stanowiącej zaplecze turystyczne dla mieszkańców Unii Europejskiej.

Przyznane środki finansowe:

Rok Przyznana kwota dofinansowania
1996 300 000 EUR
1997 300 000 EUR
1998 -
1999 500 000 EUR

Ekorozwój w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr” - Projekt pilotażowy

Geneza programu

Wśród kluczowych problemów, przed którymi stanie Polska w nadchodzących latach jest kwestia restrukturyzacji wielu sektorów gospodarki zależnej od kompleksowo rozumianej polityki strukturalnej. Obecne trudności we współpracy Polski z Unią Europejską wynikają w znacznej części ze słabości polityki strukturalnej i powolności restrukturyzacji polskiej gospodarki. perspektywa przyszłej integracji Polski z UE skłania do szerokiego korzystania z doświadczeń krajów członkowskich Unii w zakresie prowadzenia polityki strukturalnej. Istotną rzeczą jest tutaj dostosowanie tempa i kierunków przemian w tym zakresie do zmian zachodzących w krajach członkowskich UE. W celu realizacji tych zamierzeń polski rząd, działając we współpracy z partnerami zagranicznymi, powołuje Zespół Ekspertów ds. Polityki Strukturalnej w Polsce mający stanowić forum dla przeprowadzenia analizy obecnie podejmowanych działań restrukturyzacyjnych, wyznaczenia przyszłych kierunków polityki strukturalnej w Polsce oraz rozważenia wspomagającej roli instytucji europejskich i polskich partnerów na poziomie lokalnym, regionalnych i w sektorze pozarządowym.

Rada Ministrów w dniu 10 września 1996 roku zaakceptowała rekomendacje dla rządu przygotowane przez Zespół zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce. Zespół Zadaniowy zaproponował przygotowanie i wdrożenie 4 pilotażowych zintegrowanych programów rozwoju regionalnego oraz przeznaczenie 10% funduszy Phare w latach 1997-1999 na ich realizację. Przygotowanie konkretnych projektów 4 programów pilotażowych jest zadaniem Grupy Roboczej nr 5 „Zintegrowane Programy Rozwoju Regionalnego” Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Strukturalnej w Polsce.

Zespół w którym działają przedstawiciele rządów Polski i krajów Unii Europejskiej, samorządowcy i przedsiębiorcy zadecydował o realizacji czterech regionalnych programów pilotażowych mających na celu poprawę współpracy z Unią Europejską poprzez rozwój polityki regionalnej. Jednym z projektów pilotażowych jest Program Ekorozwoju w Euroregionie "Sprewa - Nysa - Bóbr”, inne to: Małopolski Program Wsi i Rolnictwa, Program Przeciwdziałania Bezrobociu w Województwach Polski Północnej, Program Rozwoju Województwa Katowickiego Oznacza to priorytetową realizację inwestycji ekologicznych takich jak: budowę polsko-niemieckiej oczyszczalni ścieków Gubin/Guben, budowę oczyszczalni w Żarach, Zielonej Górze, Nowej Soli oraz inwestycje gospodarki odpadami. Przedsięwzięcia te uzyskają pierwszeństwo w finansowaniu z funduszu Phare. W tym celu na lata 1997-99 przeznacza się 10% środków będących stałą pulą dla projektów pilotażowych.

Działalność Euroregionu w innych strukturach krajowych i międzynarodowych:

Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych SERG (AGEG)

Od 1997 roku Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych - organizacji, która od 1971 roku zrzesza europejskie regiony graniczne i transgraniczne (euroregiony), stanowiąc ich reprezentację wobec innych organizacji międzynarodowych i struktur Unii Europejskiej, a zarazem płaszczyznę współpracy i wymiany doświadczeń - współpracuje ściśle m.in. z Radą Europy. Jego członkowie pochodzą zarówno z wewnętrznych jak i zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

SERG jest organizacją non-profit, której budżet składa się w przeważającej części ze składek członkowskich. Zgodnie ze swoim statutem, SERG działa na rzecz europejskich regionów granicznych i transgranicznych w celu reprezentowania ich interesów wobec krajowych i międzynarodowych parlamentów, organów, władz i instytucji, w celu inicjowania, wspierania i koordynowania ich współpracy w całej Europie oraz wymiany doświadczeń i informacji mającej na celu uzgadnianie i formułowa

Organizacja reprezentuje w Unii Europejskiej i Brukseli aktualnie ponad 100 regionów przygranicznych.

Forum Polskich Regionów Granicznych

Forum Polskich Regionów Granicznych powstało w Szczecinie 17 stycznia 1995r. z inicjatywy przedstawicieli 4 polskich Euroregionów z granicy polsko-niemieckiej oraz miasta Szczecin. Jest otwartą formą współpracy dla wszystkich zainteresowanych współpracą transgraniczną. Obecnie w pracach forum uczestniczą polskie stowarzyszenia wchodzące w skład 15 euroregionów działających na wszystkich granicach Polski. Podczas obrad Forum podejmowane są najważniejsze sprawy dotyczące działalności euroregionów, wdrażanych programów, podejmowanych inicjatyw transgranicznych oraz specyficznych problemów utrudniających współpracę z zagranicznymi partnerami. Do rozmów zapraszani są przedstawiciele MRR, Władzy Wdrażającej Programy Współpracy Przygranicznej, MSZ, KE, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz regionalnych. Obrady odbywają się raz w roku, na terenie różnych euroregionów z rotacyjnym przewodnictwem i koordynacją działań. Każdorazowo wynikiem obrad są sformułowane wnioski, zalecenia i stanowiska kierowane do Rządu RP , KE, SERG-u, władz regionalnych oraz innych instytucji zgodnie z ich kompetencjami.

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej i Komitet do Spraw Współpracy Przygranicznej.

Podstawami prawnymi współpracy transgranicznej i regionalnej są Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej pomiędzy Samorządami i Władzami Terytorialnymi przyjęta w Madrycie w maju 1980 r, do której Polska przystąpiła w 1993 r. oraz Traktat między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany 17 czerwca 1991 r., w którym obie strony zobowiązały się między innymi do wspierania współpracy między regionami, miastami, gminami i innymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności na obszarach przygranicznych.

Konkretyzując postanowienia Traktatu Polska i Niemcy powołały Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, której ze strony polskiej przewodniczy Wiesław Tarka, podsekretarz Stanu w MSWiA. Przewodniczącym ze strony niemieckiej jest ambasador Rolf Mafael z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN.

W dokumencie powołującym Komisję jako jej zadania wskazano:

 • ułatwianie badania i rozwiązywania problemów w obszarze przygranicznym oraz wspieranie kontaktów i porozumienia między państwowymi i niepaństwowymi podmiotami na obszarach po obu stronach granicy niemiecko-polskiej,
 • wspieranie kontaktów i współpracy regionalnych, komunalnych i innych instytucji, zrzeszeń i podmiotów obu państw, których działalność wykracza poza obszar przygraniczny.

Komisja spełnia też w pewnym zakresie funkcję interwencyjną w załatwieniu bądź wyjaśnieniu konkretnych spraw na wniosek instytucji zaangażowanych we współpracę dwustronną.

W ramach Komisji działają 3 komitety:

 1. Komitet do Spraw Współpracy Przygranicznej, spełniający funkcję obserwacyjno-informacyjną, a także inicjującą i koordynującą w zakresie tej współpracy. Zajmuje się m.in. sprawami przejść granicznych, współpracą komunalną gmin, ochroną środowiska itp.
 2. Komitet do Spraw Współpracy Międzyregionalnej. Wśród podstawowych celów komitetu znajduje się współpraca miast, szkolenie kadr, wspieranie działalności fundacji niemieckich w Polsce oraz ochrona zabytków.
 3. Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej, mający w centrum zainteresowania cele, inicjatywy i projekty dotyczące rozwoju przestrzennego i infrastrukturalnego obszaru pogranicza, w tym ponadnarodowe projekty wspólnotowe w ramach Celu III na rzecz aktywizacji i trwałego podtrzymania jego rozwoju gospodarczego.

Współpraca regionalna

Wszystkie trzy województwa przygraniczne w ramach swoich strategii współpracy z partnerami zagranicznymi podpisały deklaracje o współpracy: województwo lubuskie z Brandenburgią (12 stycznia 2000r.), województwo dolnośląskie z Saksonią (17 września 1999r.), a województwo zachodniopomorskie z Meklemburgią-Pomorzem Przednim (18 czerwca 2000r.). Szczególnie intensywnie przedstawiają się kontakty i współpraca między rządem Brandenburgii, a władzami samorządowymi oraz urzędem marszałkowskim woj. lubuskiego. Brandenburgia od lat współpracuje również z województwem zachodniopomorskim i z Wielkopolską, a współpraca ta znała także potwierdzenie w podpisaniu stosownych deklaracji odpowiednio w 2001 i 2003 r. Brandenburgia nawiązała też współpracę z woj. mazowieckim i podlaskim.

Współpraca w ramach euroregionów

Intensywnie rozwija się współpraca w ramach czterech polsko-niemieckich Euroregionów: „Nysa", „Sprewa - Nysa - Bóbr" „Pro Europa Viadrina" „Pomerania". W ramach podejmowanych działań Euroregiony wspierają programy dotyczące m.in. infrastruktury komunikacyjnej (przejść granicznych, rozbudowy i modernizacji dróg), ochrony środowiska (budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych), turystyki (ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne), kultury, nauki (wspieranie nauczania języka drugiego kraju w szkołach na pograniczu, kursów języka polskiego i niemieckiego) oraz rozwoju komunikacji osobowej. W ramach rozwoju gospodarczego wspierają m.in. wystawy targowe i prezentacje, służące intensyfikacji stosunków kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami regionu, organizują i współorganizują konferencje o tematyce gospodarczej.
Zasługą euroregionów jest także przenoszenie ich doświadczeń na inne granice Polski, polsko-słowacką i polsko-czeską, a w szczególności na obszary przygraniczne ze wschodnimi sąsiadami Polski.

Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" - reprezentowany przez Prezesa Konwentu Czesława Fiedorowicza - regularnie bierze udział w posiedzeniach Komitetu do Spraw Współpracy Przygranicznej.

Komitet Monitorujący Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Monitorowanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakości wdrażania programu operacyjnego. Jest ono prowadzone przez Instytucję Zarządzającą oraz Komitet Monitorujący, pracujący pod przewodnictwem przedstawiciela Instytucji Zarządzającej.

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą zarówno przedstawiciele strony rządowej jak i samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Pozwala to zapewnić ścisłą współpracę pomiędzy partnerami oraz realizację założonych celów poprzez wkład indywidualnych doświadczeń wynikających z odmiennych koncepcji i zastosowania różnorodnego podejścia do rozwiązywania problemów.
Komitet Monitorujący LRPO czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania i realizacji LRPO (zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006).

Do głównych zadań Komitetu Monitorującego należy m. in.:

 • analiza i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów,
 • dokonywanie okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych celów programu operacyjnego na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
 • analiza wyników wdrażania, w szczególności osiągnięcia celów określonych dla
  każdego priorytetu,
 • zatwierdzanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji programu przygotowywanych przez Instytucję Zarządzającą,
 • analiza i zatwierdzanie wszelkich wniosków o zmianę treści decyzji Komisji w sprawie wkładu funduszy,
 • opiniowanie zmian w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym,
 • opiniowanie i zatwierdzanie zmian w alokacji środków w podziale na działania.

Dnia 6 maja 2008 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę nr 107/652/2208 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego nr 75/454/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Uchwała ta dotyczyła m.in. rozszerzenia składu Komitetu Monitorującego LRPO o dwóch obserwatorów: przedstawiciela Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" - Pana Czesława Fiedorowicza oraz Euroregionu "Pro Europa Viadrina" - Pana Tadeusza Jasionka.

Lubuski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego

Lubuski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego powołany został Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 84 z dnia 28 kwietnia 2004r., wydanym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 kwietnia o Narodowym Planie Rozwoju, jako organ wspólny dla regionalnych programów operacyjnych objętych Kontraktem Wojewódzkim, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Komitet jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym Wojewody ds. realizacji wojewódzkiego programu operacyjnego, finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego wyłącznie z publicznych środków krajowych oraz Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej  w zarządzaniu Komponentem regionalnym ZPORR, a także w sprawach realizacji przedsięwzięć w ramach IW INTERREG III A.
Pracom Komitetu przewodniczy Wojewoda, funkcję Zastępcy pełni Marszałek Województwa.

Wyznaczonych przez uprawnione instytucje członków Komitetu powołuje i odwołuje Przewodniczący LKM PRR. Reprezentantem naszego Stowarzyszenia jest Wójt Gminy Żagań pan Tomasz Niesłuchowski.

Główne zadania Komitetu:

 • okresowe monitorowanie postępu w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w programach i uzupełnieniach programów;
 • monitorowanie rezultatów realizacji programów, w szczególności osiągnięcia celów programu wyznaczonych dla poszczególnych działań oraz oddziaływania realizacji programów na osiąganie celów wyznaczonych w Narodowym planie Rozwoju;
 • opiniowanie i rekomendowanie raportów okresowych, rocznych oraz raportów na zakończenie realizacji programów przed ich przekazaniem ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego albo Instytucji Zarządzającej ZPORR;
 • opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian zapisów w programach, w tym zmian i przesunięć alokacji pomiędzy działaniami w ramach jednego priorytetu;
 • zgłaszanie instytucji zarządzającej programem/ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego propozycji dostosowań lub zmian pomocy w ramach programu;
 • opiniowanie i rekomendowanie planu działań promocyjnych w ramach programów operacyjnych i sugerowanie jego zmian oraz korekt;

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP) jest jedyną strukturą skupiającą podmioty działające w ramach III sektora w województwie lubuskim. Działa od 18.12.1996 roku.

Celem ZLOP jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością. Jednocześnie ZLOP dąży do podnoszenia rangi lubuskich organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa; działa w organizacjach o zasięgu ogólnopolskim, w tym m.in. jest członkiem-założycielem Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych oraz członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Uczestniczy aktywnie w projektach realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z partnerami niemieckimi (w tym z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Związku Krajowego Brandenburgii).

Rada do spraw rozwoju Województwa Lubuskiego

Rada ds. rozwoju Województwa Lubuskiego została powołana 17 listopada 2009 r. uchwałą nr 217/1718/09 Zarządu Województwa Lubuskiego.

Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie:

 • wspierania działań Samorządu Województwa w dziedzinie planowania rozwoju województwa lubuskiego,
 • opiniowania ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu,
 • konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres i ramy polityki regionalnej,
 • wspierania Samorządu Województwa w monitorowaniu i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 • współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.

W skład Rady wchodzą: szefowie instytucji samorządowych, administracji rządowej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, euroregionów i organizacji pracodawców regionu lubuskiego. Do prac Rady został zaproszony Prezes Konwentu pan Czesław Fiedorowicz.

Pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Rozwoju Województwa Lubuskiego z udziałem marszałka Marcina Jabłońskiego oraz wicemarszałek Elżbiety Polak miało miejsce 27.01.2010 r. w Zielonogórskiej Palmiarni.