interreg.gif
20
sie
2007

W życie weszły Wytyczne w zakresie informacji i promocji ...

autor: Beata Kurek 

Zapisy Wytycznych w zakresie informacji i promocji zostały ostatecznie zaakceptowane przez ministra rozwoju regionalnego.

 

Obowiązują one od dnia ich podpisania, tj. od 13 sierpnia 2007 r. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji przygotowane zostały w celu zapewnienia jednolitości zasad prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich.

 

 Podstawę prawną opracowania wytycznych stanowi ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. Wytyczne określają podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii komunikacji NSRO oraz planów komunikacji poszczególnych programów operacyjnych.

 

Wytyczne wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także określają zasady sprawozdawczości i oceny tych działań. Zgodnie z zapisami wytycznych, planowane jest powołanie (w drodze zarządzenia ministra rozwoju regionalnego) Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji. Podstawowym zadaniem grupy ma być koordynacja i monitorowanie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Grupa składać się będzie z przedstawicieli Instytucji Koordynującej NSRO (Departament Informacji i Promocji MRR) oraz Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami.

Na spotkania grupy mogą być zapraszani przedstawiciele Instytucji Pośredniczących i Wdrażających oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia informacji i promocji. Wytyczne określają także grupy odbiorców działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez poszczególne Instytucje. Wszelkie działania w tym zakresie o charakterze ogólnym i przekrojowym będą prowadzone przez Instytucję Koordynującą NSRO.

 

Działania promocyjne programów operacyjnych adresowane do ogółu społeczeństwa będą realizowane przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami, a Instytucje Pośredniczące będą realizowały działania skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów. Wytyczne w zakresie informacji i promocji jasno definiują podstawowe narzędzia działań informacyjnych i promocyjnych oraz opisują zasady ich działania.

 

Za główne kanały dystrybucji uznano: punkty informacyjne, publikacje, strony internetowe oraz szkolenia. Ostateczny kształt Wytycznych w zakresie informacji i promocji wypracowany został w wyniku szerokich konsultacji społecznych, które toczyły się od maja do 11 czerwca 2007 r.