interreg.gif
25
lip
2007

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Brandenburgia przyjety przez Rząd

autor: Beata Kurek 

Dwa Programy Współpracy Transgranicznej przyjęte przez Radę Ministrów 2007-07-24 Dwa programy realizowane w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Brandenburgia oraz Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk zostały przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu 24 lipca 2007 r.

 

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 jest pokonywanie barier związanych z położeniem przygranicznym województwa lubuskiego i Brandenburgii oraz zapewnienie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Cel ten ma być osiągnięty głównie poprzez poprawę stanu infrastruktury i środowiska, rozbudowę powiązań gospodarczych i współpracy sektorów gospodarki i nauki oraz wspieranie rozwoju zasobów ludzkich i kooperacji transgranicznej.

 

Budżet Programu finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy współpracy finansowej ze strony partnerów i uczestników krajowych. Środki unijne przeznaczone przez Polskę na realizację Programu wynoszą 50,1 mln euro.

Z pieniędzy tych będą mogły korzystać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone w celu zapewnienia usług publicznych, instytucje edukacyjne i kulturalne, w tym uczelnie wyższe i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe non profit oraz kościoły i związki wyznaniowe, a także instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność.

 

Ze środków europejskich polscy beneficjenci będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pod warunkiem, że projekt będzie realizowany wspólnie z parterem niemieckim.

Środki te będą przekazywane w formie refundacji.

**************************************************************

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, jest nową inicjatywą o dużym zasięgu terytorialnym, obejmującą regiony pięciu państw członkowskich UE: Polski, Szwecji, Niemiec, Danii i Litwy. Są to kraje znajdujące się na różnym etapie rozwoju, dla których Morze Bałtyckie jest naturalną przeszkodą, ale też szansą w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów gospodarczych o charakterze transgranicznym. Głównym celem Programu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i integrację między ludźmi i instytucjami. Priorytety programu koncentrują się przede wszystkim na konkurencyjności gospodarczym regionu oraz wzmacnianiu jego atrakcyjności i wspólnej tożsamości. Nacisk położony jest także na rozwój przedsiębiorczości, integrację rynków pracy i szkolnictwa wyższego, poprawę dostępności transportowej regionu, zarządzanie oraz ochronę środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, rozwój inicjatyw społeczności lokalnych. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wkład EFRR w budżet Programu na lata 2007-2013 wynosi 60,7 mln euro. Polski wkład do Programu ze środków EFRR na lata 2007-2013 wynosi 25 mln euro. Dofinansowanie będą mogły uzyskać głównie projekty miękkie oraz projekty pilotażowe o wysokim stopniu innowacyjności. Wysokość dofinansowania dla wnioskodawców z Polski, Litwy i Niemiec będzie wynosiła do 85 proc., a dla beneficjentów ze Szwecji i Danii do 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Warunkiem uzyskania tego dofinansowania jest wspólna realizacja projektu z partnerem bądź partnerami z krajów uczestniczących w programie. W przypadku obu programów Instytucja Zarządzająca będzie ulokowana po stronie polskiej. Pobierz plik: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Brandenburgia 2007-2013 Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

W przypadku obu programów Instytucja Zarządzająca będzie ulokowana po stronie polskiej.

Pobierz plik:
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Brandenburgia 2007-2013
Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013