pnwm.gif
26
paź
2006

Konferencja Jednostek Centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Weimar 22-25 październik 2006

autor: Małgorzata Kijewska 

Wzięły w niej udział 53 jednostki centralne z Niemiec i 38 jednostek centralnych z Polski. Z naszego biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” wzięła udział Pani Dyrektor Bożena Buchowicz z pracownikiem ds PNWM Małgorzatą Kijewską.

Każdy z uczestników mógł we wcześniej ustalonym terminie porozmawiać z przedstawicielami biur PNWM w Warszawie i Poczdamie.

 

23 października odbyło się Plenum, które poprowadzili Dyrektor Zarządzająca biurem w Poczdamie - dr Doris Lemmermeier oraz Dyrektor Zarządzający biurem w Warszawie – Piotr Womela.

Przedstawiono sprawozdanie zarządu i referatów wspierania.

Pracownicy referatu wspierania przekazali również zmiany w Wytycznych PNWM od dnia 01.01.2007r. :

  • Podwyżka stawek ryczałtowych przeznaczonych na dofinansowanie programu Jest to odpowiedź na zwiększenie się kosztów spotkań uczniów i młodzieży.
  • Dotacja do kieszonkowego nie będzie wyszczególniona w decyzji o dofinansowaniu, lecz wypłacenie go pozostanie nadal możliwe z dotacji do kosztów programu, w ramach podwyższonych stawek ryczałtowych. Podmiot może sam decydować czy wypłaci gościom kieszonkowe. Tym samym zwiększa się podmiotom pojedynczym swobodę w podejmowaniu decyzji oraz daje się im możliwość stosownego reagowania na rozwój sytuacji ekonomicznej w Polsce i Niemczech. Przeniesienie tej decyzji na podmiot jest korzystne, ponieważ zna on lepiej potrzeby młodzieży uczestniczącej w spotkaniu.

 

 

Stara stawka w PLN

Nowa stawka w PLN

Stara stawka w EUR

Nowa stawka w EUR

Koszty programu

Zakwaterowanie w rodzinach

33

40

9

12

Zakwaterowanie w schronisku, hotelu…

44

60

12

18

Zakwaterowanie w placówce kształceniowej

80

100

40

50

Pośrednik językowy

80

140

40

50

Programy specjalistyczne

Program specjalistyczny w placówce kształceniowej

85

110

26

36

referent

120

140

52

56

Ryczał dzienny na referentów

600

700

260

280

 

  • Projekt modelowy „4x3 prosta sprawa”:

PNWM zgodnie z punktami B i C 1.3.5 i 1.3.6 może wspierać na zasadzie dofinansowania do pełnej kwoty projekty takie jak publikacje, wystawy, koncerty i projekty modelowe. Podmioty PNWM jednak rzadko wykorzystują ten sposób wnioskowania. Przyczyny tego są różne, przede wszystkim wiążą się one z dużym nakładem pracy przy wnioskowaniu i rozliczaniu projektu.

Poprzez rozwiązanie modelowe PNWM chce w sposób uproszczony tj. wg stawek zryczałtowanych, wspierać w szczególności małe projekty. Dotyczy to przede wszystkim tych projektów, które nie są spotkaniem i nie mogły dotąd otrzymać dotacji wg stawek ryczałtowych, jak np. publikacje, wystawy, koncerty i inne imprezy otwarte, których nie można rozliczyć na podstawia list uczestników.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 EUR lub 3 000 PLN. W rozliczeniu podmiot musi udokumentować 10% wkładu własnego. Wnioskując należy przedłożyć opis projektu, plan kosztów i finansowania. Projekt zostanie rozliczony na podstawie sprawozdania oraz zestawienia wydatków i źródeł finansowania. Rozliczone może zostać maksymalnie 90% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1 000 EUR lub odpowiednio 3 000 PLN.

Ponieważ należy udokumentować 10%-owy wkład własny, to w przypadku maksymalnej kwoty dofinansowania uzyskamy pod względem rachunkowym całkowite koszty projektu w wysokości 1 111 EUR lub 3 333 PLN. Z tych liczb wynika propozycja nazwy tego projektu modelowego: 4x3 prosta sprawa lub w języku niemieckim „4x1 ist einfacher”.

 

W dalszej części, w formie „szkoły polsko-niemieckiej” zostały zaprezentowane projekty i pomysły na wymianę. W pięciu poszczególnych „klasach” każdy mógł zadać pytania i wymienić doświadczenia.

 

24 październik był dniem prac grup roboczych między innymi: zasady pracy jednostek centralnych, przebieg współpracy między PNWM a jednostkami centralnymi, programy oferowane przez trenerów PNWM czy też nowe oprogramowanie i wnioskowanie online PNWM.

 

25 października każda z grup roboczych przedstawiła sprawozdanie i wnioski do dalszej pracy. Następnie odbył się wykład na temat „Długofalowe skutki wymiany młodzieży” oraz przedstawione zostały wyniki badań Uniwersytetu w Ratyzbonie.

           

Udział w Konferencji, rozmowy z Dyrektorami Zarządzającymi i pracownikami referatu wspierania, wyjaśnienie wielu problemów wynikających z braku odpowiedniej ilości środków finansowych, z pewnością pozytywnie wpłynie na dalszą współpracę pomiędzy naszą jednostką centralną a PNWM.

 

 

Pamiątkowe zdjęcie po rozmowach. Od prawej p. Bożena Buchowicz-Dyrektor Euroregionu SNB, Jarosław Brodowski-pracownik referatu wymiany w Warszawie, Piotr Womela-Dyrektor Zarządzający PNWM w Warszawie, dr Doris Lemmermeier-Dyrektor Zarządzający PNWM w Poczdamie, Małgorzata Kijewska- kierownik JC PNWM Euroregion SNB.