Partnerstwa Polsko-Saksońskie

Obszar współpracy:
Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" (strona polska)
Euroregion "Nysa" (strona niemiecka)

Działalność w zakresie inicjowania nowych i wspierania istniejących powiązań partnerskich pomiędzy gminami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami z terenu niemieckiej części Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa (saksońskie powiaty Görlitz i Bautzen) i polskiej części Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”/Spree – Neisse – Bober stanowi od kilku lat stały element współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-saksońskim.

Kiedy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 oficjalnie uwzględniono możliwość kooperacji na linii Saksonia – Lubuskie, powstały nie tylko formalne ramy dla kontynuacji rozwijanych już wcześniej kontaktów sąsiadujących lubuskich i saksońskich miast i gmin ale pojawiła się także możliwość, aby inne podmioty z przygranicznych obszarów Saksonii i Polski rozszerzyły swoją działalności transgraniczną o współpracę z nowymi partnerami.

To przesłanie stało się podstawą dla rozmów o wspólnym projekcie na pograniczu.

W ramach inicjatywy pn. „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw” Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” i stowarzyszenie Euroregion Neisse e.V. wspierają instytucje zainteresowane współpracą z sąsiadami zza Nysy Łużyckiej w nawiązywaniu kontaktów partnerskich. W tym celu realizowane są m.in. warsztaty inicjujące i rozwijające partnerstwa wzgl. mające na celu przybliżenie informacji o pomocy oferowanej w ramach projektu, spotkania konsultacyjne w siedzibach zainteresowanych współpracą transgraniczną instytucji, narady ze współpracującymi już partnerami etc.

Ciekawym elementem przedmiotowego projektu jest także stworzona na potrzeby projektu dwujęzyczna strona internetowa - interaktywna baza danych instytucji poszukujących partnera, będąca dla podmiotów ze strony polskiej i niemieckiej, zainteresowanych współpracą transgraniczną platformą dla pierwszych kontaktów.

Działania projektowe przynoszą wymierne efekty w postaci wielu nowych kooperacji instytucji otoczenia kultury, sportu czy edukacji. Udało się także stworzyć wzg. rozwinąć szereg oficjalnych i nieoficjalnych powiązań na poziomie komunalnym.

Oferta projektu

  • indywidualna pomoc w znalezieniu partnera z terenu powiatów Görlitz i Bautzen (Wolny Kraj Związkowy Saksonia)
  • pomoc przy właściwym rozwijaniu wspólnych idei i planów poszczególnych partnerów
  • szerokie wsparcie dla instytucji już współpracujących z partnerem saksońskim
  • pomoc prawna dla powstałych partnerstw, np. w sporządzaniu umów partnerskich
  • spotkania informacyjne, konferencje oraz warsztaty inicjujące i wspierające współpracę
  • wsparcie tłumaczeniowe podczas spotkań

Internetowa baza danych instytucji poszukujących partnera saksońskiego:

Potencjalni beneficjenci projektu:

Jednostki z obszaru objętego działaniami projektowymi, ujęte jako potencjalni beneficjenci Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, np. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, podmioty prawa publicznego, osoby prawne prawa prywatnego prowadzące działalność o charakterze pożytku publicznego

Kontakt

Kierownik Projektu

Mariusz Welman
Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"
ul. Piastowska 18
66-620 Gubin
Tel.: +48 68 452 61 55
Tel.: +48 506 69 39 14
Fax: +48 68 455 80 50
Email: m.welman@euroregion-snb.pl
www.partner-neisse-snb.eu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.