PHARE CBC

Lista Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy 1995 - 2003
Fundusz Małych Projektów Ogłaszane przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

Możliwości i zasady korzystania z funduszu Phare CBC - Małe i średnie projekty euroregionalne

Podstawą uruchomienia Programu Współpracy Przygranicznej Phare  były wytyczne Komisji Europejskiej nr1628/94 z 4 lipca 1994r. zastąpione obecnie przez Rozporządzenie nr 2760/98 z 18 grudnia 1998r. W okresie 1994-1999 na pograniczu polsko-niemieckim projekty wybierane były przez Wspólny Komitet Programowania i Monitorowania Polska-Niemcy. W ramach tego Programu dofinansowano177 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 281,4 mln EUR. Najwięcej środków przeznaczono na projekty transportowe ok.51% ,ochrona środowiska 26%, rozwój gospodarczy 2,3%, zasoby ludzkie 7,4%, infrastruktura komunalna 3,8%. 

Komisja Europejska w1995r. w ramach Phare CBC utworzyła Fundusz Małych Projektów Euroregionalnych (SPF). Od samego początku obejmował swym działaniem cztery euroregiony z granicy polsko-niemieckiej. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, środki te przeznaczone są przede wszystkim na tworzenie ” transgranicznych więzi i połączeń o charakterze międzyludzkim”.W ramach Phare CBC Polska-Niemcy euroregiony „Nysa” , „Sprewa-Nysa-Bóbr” ,”Pro Europa Viadrina” i „Pomerania” otrzymywały rokrocznie takie same kwoty na realizację projektów euroregionalnych . W okresie 1994-1999 każdy euroregion rozdysponował kwotę 2.547.500 EUR. Podział kwot w poszczególnych latach budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Realizacja małych projektów euroregionalnych z funduszu Phare CBC w latach 1995-1999

lata budżetowe 1995 1996 1996 1997 1998 1999 ogółem
kwota 240 000 490 000 317 500 500 000 500 000 500 000 2 547 500
ilość beneficjentów* 9 17 14 23 30 36 44**
ilość projektów 52 68 27 112 84 127 471

Podobnie jak w latach poprzednich w Programie Phare CBC 2000 Polska-Niemcy zatwierdzono dla każdego euroregionu kwotę 500.000 EUR Beneficjentami tych środków mogą być wszystkie niedochodowe organizacje lokalne, takie jak: władze samorządowe wchodzące w skład euroregionu , społeczne organizacje wojewódzkie, powiatowe i gminne, zwiazki i stowarzyszenia międzygminne, izby handlowe, stowarzyszenia społeczne, kulturalne, zawodowe oraz inne organizacje pozarządowe działające na terenie euroregionu.

Preferowanymi rodzajami działalności są: wymiana kulturalna, rozwój demokracji lokalnej, zasoby ludzkie, transgraniczne studia i koncepcje rozwojowe oraz rozwój gospodarczy i turystyka. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50.000 EUR, a minimalny wkład własny 25%.

Projekty powinny mieć charakter transgraniczny, opierać się na współpracy (pisemne potwierdzenie udziału partnera zagranicznego) oraz być współfinansowane przez zagranicznych partnerów.

Procedura realizacji projektów euroregionalnych , określona w wytycznych Komisji Europejskiej, następujący schemat:

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW EUROREGIONALNYCH

WNIOSKOWANIE

Zatwierdzenie składu Euroregionalnego 
Komitetu Sterującego Zatwierdzenie treści zaproszenia
Zatwierdzenie siatki ocen  
PMU
Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów
Euroregionalny Komitet Sterujący
PMU
Składanie wniosków
Beneficjent
Zatwierdzenie składu panelu ekspertów
Euroregionalny Komitet Sterujący
Rejestracja wniosków
Sekretariat
Sprawdzenie wymogów formalnych
Panel Ekspertów
Ocena projektów
Panel Ekspertów
Wybór projektów i określenie wysokości dofinansowania Weryfikacja wniosku zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem
Euroregionalny Komitet Sterujący
PMU
Beneficjant

REALIZACJA

Podpisanie umowy na realizację projektu
Euroregion - Beneficjant
Realizacja projektu 
Zawarcie stosownych umów
Beneficjant
Monitoring
Sekretariat, Euroregionalny Komitet Sterujący
PMU

ROZLICZENIE

Rozliczenie projektu
Beneficjant
Zatwierdzenie rozliczenia projektu
Euroregion
Przekazanie środków finansowych na konto beneficjanta
Euroregion

Dotychczasowe doświadczenia euroregionów w realizacji małych projektów SPF  są podobne. Praktyczne aspekty funkcjonowania programu zaprezentowane będą na przykładzie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.