Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Zaproszenie do składania wniosków na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Funduszu Małych Projektów
w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia — Polska 2014-2020
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna"

Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr" w ramach wdrażanego projektu pt. „Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego we współpracy z partnerem niemieckim Euroregionem Spree-Neisse-Bober e.V. ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym zgodnie z:

Osią Priorytetową IV. – Integracja mieszkańców i współpraca administracji Celem szczegółowym 6 – Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.

Kwota przeznaczona na dofinasowanie projektów w ramach naboru wynosi 487.000,00 EUR środków EFRR, z tego co najmniej 121.750,00 EUR przeznaczonych jest na projekty z treściami fachowo-naukowymi.

Nabór projektów prowadzony jest w okresie 01.09.2022r. - 03.10.2022r.

Nabór skierowany jest do projektów, których realizacja odbędzie się w terminie 01.01.2023r. - 05.06.2023r.

Dofinasowanie z EFRR wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wysokość dofinansowania projektu:

 • maks. 15.000 EUR
 • maks. 25.000 EUR dla projektów, które mają szczególne znaczenie dla współpracy polsko-niemieckiej.

Budżet całkowity małego projektu nie może przekroczyć kwoty 35.000 EUR, co oznacza, że nie będą finansowane duże wydarzenia, których całkowite koszty przekraczają 35.000 EUR.

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” będzie starał się o pozyskanie dla każdego beneficjenta środków z budżetu państwa w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja projektów w dziedzinach: kultura i dziedzictwo kulturowe, sport, turystyka, oświata i kształcenie, opieka zdrowotna i sprawy socjalne, gospodarka i nauka, ochrona środowiska i ekologia, współpraca administracji publicznej, energia i ochrona środowiska.
Uprawnieni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego/komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej
 • organy administracji rządowej/landowej i instytucje im podległe
 • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne
 • euroregiony
 • podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania
 • instytucje aktywizacji gospodarczej/placówki wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność, np. izby
 • placówki naukowe
 • instytucje kultury
 • instytucje sportowe
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi.

Co do zasady wnioskodawca powinien pochodzić z

 • powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego, wschowskiego, miasta Zielona Góra, gmin: Cybinka , Torzym.

Wnioski muszą być składane przed rozpoczęciem małego projektu. Mały projekt może się rozpocząć najwcześniej w dniu zarejestrowania wniosku, jednak do momentu podpisania umowy, projekt realizowany jest na własne ryzyko wnioskodawcy. Wnioski po złożeniu są rejestrowane, a następnie sprawdzane pod względem formalnym, kwalifikowalności i merytorycznym. W przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów, wnioskodawca jest informowany o konieczności uzupełnienia, względnie poprawienia wniosku z określonym terminie. Zgodnie z decyzją Konwentu brak zastosowania się do zaleceń formalnych spowoduje odrzucenie wniosku.

Szczegółowe uregulowania dotyczące procedur, zasad dofinasowania oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Euroregionu: www.euroregion-snb.pl.

Informujemy również, że istnieje możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania poszczególnych kategorii również w przypadku przekroczenia kwoty 487.000,00 EUR przeznaczonej na niniejszy nabór.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do biura Euroregionu pod adresem:

Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej
Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr"
ul. Piastowska 18
66-620 Gubin