Wersja Kontrastowa
branderburgia.gif
22
lip
2014

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

autor: Katarzyna Wysługocka 

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

22 lipca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje wyżej wymienionych dokumentów potrwają odpowiednio do 25 i 20 sierpnia 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Głównym celem sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Programu. Konsultacje projektu raportu prowadzone są zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłaszanych uwag jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej.

Uwagi do projektu Programu oraz raportu

W celu zgłoszenia uwag na temat projektu Programu i/lub raportu, prosimy o wypełnienie on-line właściwego formularza zamieszczonego poniżej. Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Termin zgłaszania uwag upływa 25 sierpnia 2014 r. (projekt Programu) oraz 20 sierpnia 2014 r. (projekt raportu).

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.

W celu zapoznania się z projektem Programu i raportu prosimy o pobranie dokumentów zamieszczonych poniżej.

Rozpatrzenie uwag

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i przekazane pod obrady międzynarodowej Grupy Roboczej ds. przygotowania Programu na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje

Zakres wsparcia przewidziany w Programie obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

 • intensyfikacja instytucjonalnej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich obszarach życia społecznego,
 • wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej,
 • zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
 • poprawę jakości połączeń drogowych do przejść granicznych.

Beneficjentami Programu mogą być m.in:

 • jednostki administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • państwowe i samorządowe osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • szkoły, szkoły wyższe i placówki oświatowe;
 • stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe.

Przewidywany budżet Programu to 100 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obszar wsparcia obejmuje

 • województwo lubuskie z podregionami gorzowskim i zielonogórskim po stronie polskiej,
 • powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße oraz miasta Frankfurt (Oder) i Cottbus po stronie niemieckiej.

Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia, a Koordynatorem Krajowym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. Program przygotowywany jest wspólnie przez międzynarodową polsko-niemiecką Grupę Roboczą.

Dokument programowy wraz formularzem uwag dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju www.ewt.gov.pl.